Navážeme-li na náš článek Prázdninový update pracovněprávních novinek, dalším předpisem, který spíše spadá do oblasti sociální legislativy, a který nabyl účinnosti na začátku prázdnin, je zákon o jednorázovém příspěvku na dítě publikovaný pod č. 196/2022 Sb. a který je známý též pod označením „Jurečkovné“.

Dalším předpisem, který spíše spadá do oblasti sociální legislativy, a který nabyl účinnosti na začátku prázdnin, je zákon o jednorázovém příspěvku na dítě publikovaný pod č. 196/2022 Sb. a který je známý též pod označením „Jurečkovné“.

Ve zkratce lze říci, že nárok na příspěvek ve výši 5.000 Kč má

  • dítě mladší 18 let (ke dni 1. 8. 2022), které mělo nárok na přídavek na dítě za červen 2022 nebo
  • dítě mladší 18 let (ke dni 1. 8. 2022), které má na území ČR trvalý pobyt a bydliště anebo dítě narozené v období od 2. 8. 2022 do 31. 12. 2022, pokud rozhodný příjem (i) rodičů, (ii) osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče či (iii) jiných posuzovaných osob, s nimiž dítě žije, v roce 2021 nepřesáhl 1.000.000 Kč (rozhodující je tedy nakonec výše hrubého ročního příjmu, a nikoli čistého, jak bylo na začátku projednávání tohoto předpisu prezentováno).

Nárok však nenáleží dítěti, které je v ústavním zařízení (pro péči o děti nebo mládež), které mu podle příslušných právních předpisů poskytuje plné přímé zaopatření.

Samotný příspěvek pak bude vyplácen ve dvou režimech:

  • u dětí, kterým náležel přídavek na dítě za červen 2022, by tento příspěvek měl být vyplacen automaticky – s tím, že dle vyjádření MPSV by měl být zaslán společně s přídavkem na dítě na srpen 2022, nejpozději však ze zákona do 31. 8. 2022;
  • u dětí, kterým nenáležel příspěvek na dítě, je nutné podat žádost – ať již elektronicky (na portálu MPSV dostupném na adrese: https://jenda.mpsv.cz), nebo osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech Point), případně na poštách (zde však až od 1. 10. 2022)

V případě žádosti následně krajská pobočka Úřadu práce („ÚP“) posoudí splnění kritérií rozhodných pro přiznání příspěvku – s tím, že pro potvrzení výše deklarovaného příjmu v žádosti ÚP může požádat o součinnost ČSSZ anebo Finanční správu. Po ověření splnění podmínek pro přiznání příspěvku by pak tento příspěvek měl být ze zákona vyplacen do konce následujícího měsíce po nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o přiznání příspěvku (jen může být komplikovanější se dozvědět, kdy se tak stane, neboť v případě přiznání příspěvku se rozhodnutí nevyhotovuje písemně a vykonatelnosti nabývá záznamem do spisu vedeného na ÚP …).

V souvislosti se shora uvedeným ještě stojí za zmínku institut tzv. zvláštního příjemce. Tomu může být příspěvek vyplacen v případě, když by se výplatou příspěvku příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má příspěvek sloužit, nebo kdyby tím byly poškozeny zájmy osob, které je příjemce příspěvku povinen vyživovat, anebo nemůže-li příjemce příspěvku výplatu příspěvku přijímat. Zvláštní příjemce bude muset se svým ustanovením souhlasit.