Jak už se stalo zažitou tradicí, s příchodem nového roku se nám pravidelně vždy mění celá řada právních předpisů – nejinak je tomu v pracovněprávní oblasti. Jelikož se nám pak řada těchto změn již brzy promítne do naší praxe, až budeme účtovat mzdy za leden 2023, přinášíme níže shrnutí těch nejzajímavějších novinek.

 

Minimální a zaručená mzda

Dne 21. 12. 2022 vláda přijala nařízení publikované ve sbírce zákonů jako nařízení vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě tohoto nařízení vlády tak s účinností od 1. 1. 2023 došlo ke zvýšení minimální měsíční mzdy z 16.200 Kč na 17.300 Kč. Došlo tedy k navýšení měsíční minimální mzdy o 1.100 Kč (které je nakonec podstatně vyšší, než jak bylo avizováno na podzim loňského roku, kdy se hovořilo o navýšení o 300 – 400 Kč). Analogicky pak tedy rovněž došlo ke zvýšení minimální hodinové mzdy z 96,40 Kč na 103,80 Kč.

 

POZOR: Ačkoli mělo dle vyjádření MPSV dojít jen ke zvýšení minimální mzdy (s ohledem na ochranu sociálně nejslabší populace), tak s ohledem na provázanost minimální a zaručené mzdy v právních předpisech došlo

 • nejen ke zvýšení zaručené mzdy u 1. skupiny prací, kde ze zákona zaručená mzda odpovídá zároveň minimální mzdě – tedy k navýšení zaručené mzdy z 16.200 Kč na 17.300 Kč,
 • ale také ke zvýšení zaručené mzdy u 8. (nejvyšší) skupiny prací, kde ze zákona zaručená mzda odpovídá dvojnásobku minimální mzdy – tedy k navýšení zaručené mzdy z 32.400 Kč na 34.600 Kč.

 

Jelikož se však zaručená mzda s ohledem na postoj prezentovaný ze strany MPSV neměnila u ostatních skupin prací vznikla tak situace, kdy rozdíl v zaručené mzdě mezi 1. a 2. skupinou prací klesl z 1.700 Kč na pouhých 600 Kč a naopak mezi 7. a 8. skupinou prací se zvýšil ze 3.000 Kč na 5.200 Kč …

 

Pro přehlednost níže přikládáme tabulku zohledňující přijaté změny.

 

Cestovní náhrady v roce 2023

S účinností od 1. 1. 2023 platí rovněž nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí vydaná pod č. 467/2022 Sb., která upravuje tuzemské cestovní náhrady pro rok 2023.

 

Pokud jde o náhradu za 1 km užívání vozidel, ministerstvo určilo následující výše náhrad:

 • 1,40 Kč za jednostopá vozidla a tříkolky
 • 5,20 Kč za osobní silniční motorová vozidla

 

U pohonných hmot došlo ke:

 • snížení normované hodnoty za 1 litr benzinu automobilového 95 okt., a to z 44,50 Kč na 41,20 Kč;
 • snížení normované hodnoty za 1 litr benzinu automobilového 98 okt., a to z 51,40 Kč na 45,20 Kč;
 • snížení normované hodnoty za 1 litr motorové nafty, a to z 47,10 Kč na 44,10 a
 • ponechání normované hodnoty za 1 kW hodinu elektřiny na 6 Kč.

 

V případě stravného v tzv. soukromém sektoru došlo k navýšení na:

 • 129 Kč z dosavadních 120 Kč u pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin;
 • 196 Kč z dosavadních 181 Kč u pracovní cesty trvající déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, a
 • 307 Kč z dosavadních 284 Kč u pracovní cesty trvající déle než 18 hodin.

 

 

Zahraniční stravné

S účinností od 1. 1. 2023 platí rovněž vyhláška Ministerstva financí č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.

 

Tato vyhláška však v zásadě ponechala sazby stravného pro jednotlivé země ve velké míře beze změny, když u „běžných“ cílů zahraničních pracovních cest ponechala stávající sazby (v případě sousedních států ČR, ale i Maďarska, Francie či Velké Británie).

 

Změny v odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

Na sklonku předchozího kalendářního roku vláda rovněž přijala nařízení vlády č. 451/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Od 1. 1. 2023 tak mimo jiné došlo k podstatnému navýšení náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobených pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, a to v důsledku změny mechanismu určování hodnoty 1 bodu (kdy se poškozenému zaměstnanci přiznává s ohledem na utrpěné poranění / nemoc přiznává jak co do bolesti, tak co do ztížení společenského uplatnění určitý počet bodů, který se následně násobí koeficientem odpovídajícím hodnotě 1 bodu).

 

Vzhledem k tomu, že

 • nově hodnota 1 bodu není stanovena konkrétní částkou, ale vypočítá se jako 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, v němž vznikla povinnost provádět hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění,
 • při určení bolestného a ztížení společenského uplatnění v roce 2023 se bude vycházet z průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022, která činila dle sdělení Českého statistického úřadu částku ve výši 39.306 Kč, na základě čehož by 1 bod odpovídal hodnotě ve výši 393,06 Kč,

lze tak dospět k závěru, že zatímco v roce 2022 hodnota 1 bodu činila 250 Kč, tak v roce 2023 se navýší o více než 50 %, když dosáhne téměř 400 Kč, což se podstatným způsobem promítne do výše náhrad, které jsou zaměstnanci v případě pracovního úrazu / nemoci z povolání vypláceny.

 

Zvýšení redukčních hranic u nemocenské dávky

S účinností od 1. 1. 2023 pak dále na základě sdělení MPSV publikovaného pod č. 319/2022 Sb. došlo k navýšení redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu pro rok 2023, a to následovně:

 1. redukční hranice z 1.298 Kč na 1.345 Kč;
 2. redukční hranice z 1.946 Kč na 2.017 Kč a
 3. redukční hranice z 3.892 Kč na 4.033 Kč.

 

Změna rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí dále vydalo sdělení publikované ve Sbírce zákonů pod č. 320/2022 Sb., kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, a to na základě § 6 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění.

 

Od 1. 1. 2023 se rovněž na základě sdělení MPSV vydaného pod č. 320/2022 Sb. zvýšila měsíční částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z 3.500 Kč na 4 000 Kč (jde tedy o navýšení o 500 Kč).

 

POZOR: U zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce stále platí samostatná hranice pro vznik účasti na nemocenském pojištění, a to měsíční příjem, který překročí částku ve výši 10.000 Kč (zde tedy nakonec nedošlo k původně avizovanému navýšení na 15.000 Kč)

 

Další změny

Kromě výše uvedených změn pak došlo také k zásadním změnám v hodnotách i mechanismu výpočtu nezabavitelné částky, kterým se však s ohledem na rozsah změn budeme případně věnovat v některém z našich dalších příspěvků. Dejte nám vědět, zda by Vás toto téma více zajímalo.

 

Současně též s účinností od 1. 1. 2023 došlo k novelizaci v oblasti pracovnělékařských služeb. Jelikož se ale jedná o dílčí úpravy ve vícero oblastech právních úpravy pracovnělékařských služeb a jelikož nás ohledně toho již nyní zásobujete četnými dotazy, které se ani ve všech případech netýkají aktuální novelizace, tak jsme se rozhodli na toto téma uspořádat webinář, který proběhne v úterý 31. 1. 2023 od 9 do 11 hodin a na který je možné se přihlásit na našich webových stránkách.

A jedno malé upozornění na závěr: s účinností od 1. 2. 2023 nabude účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento předpis přinese pro zaměstnavatele jisté úlevy ve vztahu k tzv. zkráceným úvazkům. Ale o tom když tak zase někdy příště!